Huragan Jezioro - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Wyniki

Ostatnia kolejka 14
Huragan Jezioro 3:0 Ruch Kochanowice

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 15

Najnowsza galeria

TRASY RYWALIZACJI
Ładowanie...

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 86, wczoraj: 256
ogółem: 672 430

statystyki szczegółowe

Statut

S T A T U T

 

 Ludowego Klubu Sportowego „HURAGAN” JEZIORO

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

 

Par. 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” JEZIORO, zwany dalej „Klubem” z siedzibą w JEZIORZE.

 

Par. 2

 

Terenem działania Klubu jest obszar kraju.

 

Par. 3

 

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

 

Par. 4

 

1. Klub posiada osobowość prawną.

2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.

 

Par. 5

 

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

 

Par. 6

 

Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

 

Par. 7

 

Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

Rozdział 2

Cele i środki działania.

 

Par. 8

 

1. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczn?ąi sport.

2. Klub realizuje swoje cele przez:

 1/ wspó?dzia?anie z w?adzami sportowymi pa?stwowymi i samorz?dowymi w celu zapewnienia cz?onkom w?a?ciwych

  warunków uprawiania sportu.

 2/ uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i mi?dzynarodowej.

 3/ organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

 4/ prowadzenie dzia?alno?ci szkoleniowej,

 5/ sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad cz?onkami Klubu.

 

Par.9

 

 

Klub nie prowadzi dzia?alno?ci gospodarczej.

 

Rozdzia? 3

Cz?onkowie Klubu, ich prawa i obowi?zki.

 

 

Par. 10

 

Cz?onkowie Klubu dziel? si? na:

1/ zwyczajnych

2/ uczestników

3/ honorowych

4/ wspieraj?cych

 

Par. 11

 

 

1. Cz?onkami zwyczajnymi mog? by? pe?noletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i zagranic?, przyj?ci przez zarz?d Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Cz?onkami uczestnikami mog? by? uczniowie i inni niepe?noletni obywatele – za zgod? rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie okre?lonym w ust. 1

3. Cz?onkami honorowymi mog? by? osoby fizyczne, niezale?nie od obywatelstwa, zas?u?one szczególnie dla rozwoju Klubu. Godno?? Cz?onka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarz?du.

4. Cz?onkami wspieraj?cymi mog? by? osoby fizyczne uznaj?ce i wspieraj?ce materialne cele Klubu, przyj?te w trybie okre?lonym w ust. 1.

 


Par. 12

1.Czlonkowie zwyczajni maj? prawo:

 1/ wybiera? i by? wybieranym do w?adz Klubu oraz posiadaj? g?os stanowi?cy,

 2/ uczestniczy? w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach okre?lonych przez

 Zarz?d Klubu,

 3/ zg?asza? postulaty i wnioski wobec w?adz oraz ocenia? ich dzia?ania,

 4/ korzysta? z uprawnie? cz?onkowskich wynikaj?cych ze statutowej dzia?alno?ci Klubu,

 5/ nosi? odznak? z god?em Klubu oraz posiada? legitymacj? cz?onkowsk?.

2. Cz?onkowie-uczestnicy maj? wszystkie prawa cz?onków zwyczajnych z wyj?tkiem czynnego

 prawa wyborczego.

 


Par. 13

 Cz?onkowie Klubu zobowi?zani s? do:

 1/ aktywnej dzia?alno?ci na rzecz rozwoju Klubu,

 2/ przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji w?adz Klubu,

 3/ sta?ego podnoszenia poziomu sportowego swych cz?onków,

  4/ udzia?u w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,

 5/ regularnego op?acania sk?adki cz?onkowskiej w wysoko?ci ustalonej przez Walne Zebranie Cz?onków z wyj?tkiem

 cz?onków honorowych.

 


Par. 14

1. Cz?onkostwo ustaje w przypadku:

 1/ wyst?pienia cz?onka z Klubu zg?oszonego na pi?mie,

 2/ rozwi?zania si? stowarzyszenia,

 3/ wykluczenia przez Zarz?d w przypadku naruszenia postanowie? niniejszego statutu.

3. Cz?onek nie wykonuj?cy obowi?zków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych mo?e by? pozbawiony

 cz?onkostwa przez wykre?lenie z listy cz?onków w drodze uchwa?y Zarz?du.

4. Cz?onek Klubu mo?e by? zawieszony w prawach cz?onkowskich przez Zarz?d w przypadku nie brania czynnego udzia?u w realizacji zada? i celów Klubu lub innego naruszenia postanowie? statutu i uchwa?.

5. Zawieszenie w prawach cz?onkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnie? statutowych a w szczególno?ci prawa do udzia?u w rozgrywkach sportowych i dzia?alno?ci szkoleniowej Klubu.

6. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach cz?onkowskich przys?uguje stronie prawo odwo?ania si? do walnego Zebrania Cz?onków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podj?tej uchwale.

 

Rozdzia? 4

 

W?adze Klubu

 


Par. 15

 W?adzami Klubu s?:

 1/ Walne Zebranie Cz?onków

 2/ Zarz?d

 3/ Komisja Rewizyjna.

 


Par. 16

 Kadencja w?adz Klubu trwa dwa lata, a ich wybór odbywa si? w g?osowaniu tajnym lub jawnym, w zale?no?ci od uchwa?y Walnego Zebrania Cz?onków.

 


Par. 17

1. Najwy?sz? w?adz? Klubu jest Walne Zebranie Cz?onków zwo?ywane przez Zarz?d co roku jako sprawozdawcze i co 2 

 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

2..Do kompetencji Walnego Zebrania Cz?onków nale?y:

 1/ uchwalanie statutu i podejmowanie uchwa? o zmianach w statucie i rozwi?zaniu si? Klubu oraz w sprawach 

 maj?tkowych

 2/ wybór Zarz?du i Komisji Rewizyjnej

 3/ uchwalanie g?ównych kierunków i programów dzia?ania Klubu,

 4/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z dzia?alno?ci ust?puj?cych w?adz,

 5/ udzielanie absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 6/ uchwalanie wysoko?ci sk?adki cz?onkowskiej i innych op?at na rzecz Klubu,

 7/ rozpatrywanie odwo?a? od uchwa? Zarz?du w sprawie wykluczenia, wykre?lenia lub zawieszenia w prawach cz?onka

 8/ rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarz?du i cz?onków Klubu.

 


Par. 18

 W Walnym Zebraniu Cz?onków bior? udzia?:

 1/ z g?osem stanowi?cym - cz?onkowie zwyczajni i honorowi Klubu

 2/ z g?osem doradczym - cz?onkowie uczestnicy oraz zaproszeni go?cie.

 


Par. 19

 Uchwa?y Walnego Zebrania Cz?onków zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy obecno?ci co najmniej 1/2 ogólnej liczby cz?onków w pierwszym terminie i bez wzgl?du na liczb? cz?onków w drugim terminie.

 


Par. 20

1.Walne Zebranie Cz?onków zwo?uje Zarz?d Klubu.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie mo?e by? zwo?ane na skutek:

 1/ uchwa?y Zarz?du podj?tej wi?kszo?ci? 2/3 g?osów,

 2/ wniosku Komisji Rewizyjnej,

 3/ wniosku zg?oszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby cz?onków zwyczajnych.

 3/ Nadzwyczajne Walne Zebranie zwo?ywane jest przez Zarz?d w terminie miesi?ca od zg?oszenia wniosek lub podj?tej

 uchwa?y i obraduje nad sprawami, dla których zosta?o zwo?ane.

 4/ O terminie, miejscu i porz?dku obrad Walnego Zebrania Cz?onków Zarz?du zawiadamia cz?onków co najmniej na 3

 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Cz?onków

 

Par. 21

 

Zarz?d jest organem w?adzy Klubu dzia?aj?cym pomi?dzy Walnymi Zebraniami Cz?onków.

 

Par. 22

 

 Zarz?d sk?ada si? z 5-11 osób wybranych przez Walne Zebranie Cz?onków.

 

Par. 23

 

 Do kompetencji Zarz?du nale?y:

1/ reprezentowanie Klubu na zewn?trz oraz dzia?anie w jego imieniu,

2/ realizowanie uchwa?, wytycznych i zalece? Walnego Zebrania Cz?onków,

3/ kierowanie ca?okszta?tem dzia?alno?ci Klubu,

4/ zarz?dzanie maj?tkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwa?ami Walnego Zebrania,

5/ uchwalanie planów dzia?ania i planów finansowych,

6/ zwo?ywanie Walnych Zebra? Cz?onków,

7/ powo?ywanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich

 regulaminów.

8/ przyjmowanie, zawieszanie, wykre?lanie oraz wykluczanie cz?onków Klubu.

9/ podpisywanie umów ze sponsorami oraz decydowanie o zmianie nazwy Klubu.

 

Par. 24

 

 W razie ust?pienia Prezesa Zarz?du w czasie trwania kadencji, Zarz?dowi przys?uguje prawo wyboru nowego

Prezesa, który pe?ni t? funkcj? do czasu najbli?szego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

 

Par. 25

 

1. W przypadku naruszenia postanowie? statutu, regulaminów i innych postanowie? obowi?zuj?cych w Klubie - Zarz?dowi przys?uguje prawo nak?adania kar na cz?onków Klubu.

2. Tryb post?powania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar okre?la regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarz?d.

3. W toku post?powania dyscyplinarnego obowi?zuje zasada dwuinstancyjno?ci.

5. Od decyzji Zarz?du o ukaraniu cz?onkowi przys?uguje odwo?anie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty

 otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

 

 

Par. 26

 

1. Zarz?d konstytuuje si? na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodnicz?cy Walnego Zebrania Cz?onków.

2. Zarz?d wybiera ze swego grona Prezesa, 1-,2- wiceprezesów i sekretarza, a pozosta?ym cz?onkom przydziela do

 realizacji okre?lone funkcje.

3. Zakres dzia?ania, organizacj? oraz tryb pracy Zarz?du i jego organów okre?laj? regulaminy uchwalone przez Zarz?d.

Par. 27

 

1. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3 - 5 osób, w tym przewodnicz?cego, wiceprzewodnicz?cego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrol? statutowej i finansowo – gospodarczej dzia?alno?ci 

  Klubu.

4. Komisja Rewizyjna przedk?ada Walnemu Zebraniu Cz?onków sprawozdanie ze swojej dzia?alno?ci oraz posiada

 wy??czne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarz?du.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo wyst?powania do Zarz?du z wnioskami wynikaj?cymi z ustale? kontroli i ??dania 

 wyja?nie? oraz usuni?cia nieprawid?owo?ci.

6. Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej lub upowa?niony przez niego cz?onek Komisji ma prawo bra? udzia? w 

 posiedzeniach Zarz?du i innych organów z g?osem doradczym.

 

Par. 27a

 

1. W przypadku ust?pienia cz?onków Zarz?du i Komisji Rewizyjnej w?adzom tym przys?uguje prawo kooptacji.

2. Liczba cz?onków w?adz pochodz?cych z kooptacji nie mo?e przekroczy? 1/3 liczby cz?onków pochodz?cych z wyboru.

 

Rozdzia? 5

 

 

Maj?tek i fundusze Klubu.


Par. 28

1. Maj?tek Klubu stanowi? nieruchomo?ci, ruchomo?ci i fundusze.

2. Na fundusz Klubu sk?adaj? si?:

 1/ sk?adki roczne cz?onków Klubu

 2/ wp?ywy z zawodów organizowanych przez Klub

 3/ darowizny, dotacje i ?rodki pochodz?ce z innej dzia?alno?ci statutowej i gospodarczej Klubu.

 


Par. 29

 Do wa?no?ci o?wiadcze? dotycz?cych praw i obowi?zków maj?tkowych Klubu wymagane jest wspó?dzia?anie dwóch cz?onków Zarz?du, w tym Prezesa, v-ce Prezesów, sekretarza lub skarbnika.

 


Rozdzia? 6

 

Postanowienia ko?cowe.


Par. 30

 Zmiana statutu mo?e by? uchwalona przez Walne Zgromadzenie Cz?onków wi?kszo?ci? 2/3 g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy liczby cz?onków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

 


Par. 31

1. Rozwi?zanie si? Klubu nast?puje w przypadku podj?cia uchwa?y przez walne Zebranie Cz?onków wi?kszo?ci? 2/3 g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy liczby cz?onków Walnego Zebrania Cz?onków.

2. Uchwa?a o rozwi?zaniu si? Klubu powinna okre?la? przeznaczenie maj?tku Klubu

3. Po zako?czeniu likwidacji Klubu likwidator wyst?puje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykre?lenie Klubu z

 rejestru stowarzysze? kultury fizycznej.

 

JEZIORO 2003 02

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Huragan JezioroRuch Kochanowice
Huragan Jezioro 3:0 Ruch Kochanowice
2018-04-07, 17:00:00
     

Zegar

TRENINGI

WTOREK: 18:30

 

CZWARTEK: 18:30

 

 

 

Statystyki drużyny

Kalendarium

11

12-2018

wtorek

12

12-2018

środa

13

12-2018

czwartek

14

12-2018

piątek

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.